Inloggen
Winkelmandje
Voor 15:00 uur besteld = dezelfde dag verstuurd Veilig en snel bestellen Sparen voor extra korting

Algemene Voorwaarden

1. Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Wibber B.V. en op alle met Wibber B.V.aangegane overeenkomsten.
 2. Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
 3. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 4. Indien ook de klant naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Wibber B.V. heeft ingestemd.
 5. De site van Wibber B.V. richt zich uitsluitend op de Nederlandstalige markt.
 6. Onder 'klant' wordt verstaan iedere bezoeker van de site dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Wibber B.V. in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
 7. Wibber B.V. behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
 8. Door het gebruik van de site van Wibber B.V. en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de website.
 9. Wibber B.V. is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de klant.


2. Identiteit van de Ondernemer

Wibber B.V.
Wasbeekerlaan 24
2171AE Sassenheim
Telefoonnummer: 085-4877294

E-mailadres: info@wibber.nl
KvK-nummer: 68774559
BTW-identificatienummer: NL857586385B01


3. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële klanten tot het doen van een aanbod. Wibber B.V. is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 2. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Bij aanbiedingen via de site wordt dit of telefonisch of per email kenbaar gemaakt.
 3. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van een (1) weken, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
 4. Een aanbod van de potentiële klant als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  - de potentiële klant precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  - een offerte door de klant is getekend en door Wibber B.V. is ontvangen in geval door Wibber B.V. een op naam gestelde offerte is uitgebracht;
  - de potentiële klant de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de site en de desbetreffende data (bestelformulier) aan Wibber B.V. via elektronische weg is verzonden en door Wibber is ontvangen.
 5. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de klant heeft overhandigd dan wel, in het geval het aanbod via de website is gedaan, per e-mail is verzonden naar het door klant opgegeven emailadres.
 6. Klant en Wibber B.V. komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Wibber B.V. zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs.
 7. Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Wibber B.V. garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.


4. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting.
 2. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding. Deze periodes komen altijd met elkaar overeen.
 3. De klant is de prijs verschuldigd die Wibber B.V. in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie-)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Wibber B.V. worden gecorrigeerd.
 4. Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. Deze worden in de winkelmand vermeld.
 5. Wibber kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de website.


5. Betaling

 1. Bij bestellingen via de website kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, Paypal en Bancontact / Mister Cash.
 2. Voor bedrijven bestaat er de mogelijkheid om te betalen per factuur.
  Bij betalingen per factuur hanteert Wibber een betalingstermijn van 14 dagen. 
  Van de betaalmethoden kan alleen gebruik worden gemaakt als aan de voorwaarden van dergelijke methoden, waaronder een controle op kredietwaardigheid van de potentiële klant, is voldaan. 
  Wibber B.V. kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de site of via een schriftelijke mededeling van Wibber B.V.
 3. In het geval door Wibber B.V. een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de klant in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
 4. Bij niet of niet-tijdige betaling door de klant is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 5. Ten laste van de klant komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Wibber B.V. als gevolg van de niet nakoming door de klant van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
 6. In geval van niet-tijdige betaling is Wibber B.V. bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de klant de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

6. Levering en leveringstijd

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Wibber ernaar om bestellingen die voor 12 uur 's middags op een werkdag zijn geplaatst de daarop volgende dag te verzenden. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Wibber kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de site of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
 2. De maximale levertijd bedraagt 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien deze levertijd niet haalbaar is wordt de klant hier tijdig van op de hoogte gesteld en is er de mogelijkheid voor de klant om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen teruggestort aan de klant.
 3. Leveringen vinden plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 4. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de klant. Deze risicoregeling geldt alleen indien het totaal van de bestelling niet hoger is dan € 5.000,-. Bij hogere bedragen gaat het risico over op de klant op het moment dat de bestelling aan de vervoerder heeft afgegeven.
 5. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.


7. Ruilen en herroepingsrecht

De klant is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Overeenkomsten met consumentkopers, die via de website tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consumentkoper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een herroepingsrecht uit te oefenen binnen veertien (14) werkdagen na aflevering van het product in kwestie. Van dit herroepingsrecht zijn uitgezonderd producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten. Voor bedrijfsmatige afnemers geldt nooit recht van retour van goederen, tenzij schriftelijk hiervoor toestemming gegeven wordt. Na retournering en controle van de goederen dient rekening gehouden te worden met de clausule van kosten per orderregel. Zonder schriftelijke toestemming is het niet mogelijk voor niet consumenten om goederen te retourneren zonder uitdrukkelijke toestemming van Wibber B.V..

Indien de klant van het herroepingsrecht zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Wibber B.V. zorg voor terugbetaling binnen 30 dagen van het door de klant betaalde aankoopbedrag. De koper draagt zelf de kosten voor de retourzending. Voor bedrijven geldt bij annulering van reeds door ons bestelde en/of geleverde goederen een bijdrage van € 10 per orderregel.


8. Eigendomsvoorbehoud

Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de klant over, nadat de klant al hetgeen de klant ter zake van enige overeenkomst met Wibber B.V. is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.

De klant mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.


9. Garantie en aansprakelijkheid

Wibber B.V. garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

De onder punt 1 genoemde garantie geldt voor inktcartridges gedurende een periode van 6 maanden na levering en voor tonercartridges gedurende een periode van 12 maanden na levering. Voor overige printsupplies en originele producten zal Wibber garanties van producenten doorleveren aan de klant.

Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

Wibber B.V. is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Wibber B.V.. Wibber B.V. is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

Indien Wibber B.V., om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

In het geval de klant via Wibber B.V. een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

 - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Wibber B.V. of de fabrikant zijn verricht;

 - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;

 - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik;

 - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.

De klant is gehouden Wibber B.V. te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Wibber B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de klant dienen te komen.

 

De klant is verplicht het product aan Wibber B.V. te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht Reprint zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

De garantie op je printer wordt niet beïnvloed wanneer je een compatible of originele cartridge gebruikt.


10. Overmacht

In geval van overmacht is Wibber B.V. niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website.


11. Intellectuele eigendom

De klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Wibber B.V., haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede .al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten.

Het is de klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Wibber B.V, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.


12. Persoonsgegevens

Wibber B.V. zal de gegevens van de klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. Wibber B.V. neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.


13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


14. Geschillen

Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Wibber B.V. of overeenkomsten gesloten met Wibber B.V. worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Eindhoven, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.


15. Diversen

Wibber B.V. Administratie is gevestigd te Lisse en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder: 68774559. Het BTW-identificatienummer is NL857586385B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Wibber B.V. per adres Meer en Duin 38, 2163 HC Lisse of naar het e-mail adres info@wibber.nl zoals staat aangegeven op de site.

Wibber B.V. streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails gedurende kantooruren van Wibber te beantwoorden.


16. Voorwaarden, aangaande het gebruik van gratis producten, kortingscoupons of waardebonnen
Wibber.nl verstrekt bij klantenacties middels mailingen per post of via internet, gratis producten, kortingscoupons of waardebonnen. Voor alle uitgebrachte acties gelden volgende voorwaarden:

 1. Indien er een minimum bestelbedrag genoemd wordt dan is dit bedrag het totaalbedrag van de bestelling, exclusief BTW en exclusief verzendkosten.
 2. Per geplaatste order is altijd slechts 1 gratis product, kortingscoupon of waardebon inwisselbaar. Het is niet mogelijk om meerdere acties te combineren.
 3. Ieder gratis product, kortingscoupon of waardebon is eenmalig bruikbaar/verkrijgbaar, tenzij anders beschreven.
 4. Acties met gratis producten, kortingscoupons en waardebonnen mogen wel doorgegeven worden aan derden, indien de klant dit wenst.
 5. Gratis producten, kortingscoupons en waardebonnen zijn niet inwisselbaar voor andere producten of contanten.
 6. Gratis producten, kortingscoupons en waardebonnen mogen wij niet verlenen op postzegels, boeken en medicijnen.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen